Број на фактура *
    Прикачи фактура за купениот/те прозорец/ци **


    Прикачете фактура за монтажа **
    ** ако фактурата за монтажа ги содржи и трошоците за купување на прозорецот, прикачете ја истата фактура како фактурата за купениот прозорец

    Податоците што ги доставивте, како и податоците содржани во приложените документи, ќе бидат користени и складирани од Винербергер дооел со цел да се обработи вашето барање.

    За сите детали во врска со чувањето, обработката и бришењето на личните податоци, како и вашите права во врска со користењето на вашите лични податоци, ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност. Вашите податоци ќе се чуваат до пет години, освен ако не сакате поинаку. Вашите информации ќе се третираат како доверливи. Вашата согласност за користење на вашите лични податоци може да се повлече во секое време со писмено известување до office.mk@wienerberger.com